Kontynuując przeglądanie tej witryny, zgadzasz się na używanie plików cookie w celu gromadzenia danych analitycznych oraz wyświetlania reklam i zawartości dostosowanych do preferencji użytkownika zgodnie z Regulaminem i Polityką Prywatności

Regulamin

§ 1. Postanowienia ogólne

§ 1.1.

Niniejszy Regulamin określa zasady działania oraz warunki korzystania z serwisu joompin.pl, w tym prawa i obowiązki korzystających z niego Użytkowników.

§ 1.2.

„Serwis” oznacza witrynę internetową znajdującą się pod adresem https://joompin.pl wraz ze wszelkimi jej podstronami.

§ 1.3.

Administratorem Serwisu jest Stowarzyszenie GreenGo z siedzibą w Ełku (kod pocztowy 19-300), przy ul. Jana Pawła II 10a/28 wpisana do Ewidencji Stowarzyszeń Zwykłych prowadzonych przez Starostwo Powiatowe w Ełku.

§ 1.4.

„Ankieta” oznacza w pełni anonimowy kwestionariusz, dowolnie wypełniany przez Użytkowników, zamieszczony w Serwisie którego celem jest przeprowadzenie badania dotyczącego rodzajów środków transportu stosowanych podczas dojazdu do pracy, odległości dojazdu do pracy, czasu dojazdu do pracy Użytkowników oraz kierunków rozwoju w/w zakresie.

§ 1.5.

„Użytkownikiem” jest każda osoba, która odwiedza Serwis w tym uczestniczy w Ankiecie. Użytkownikiem Serwisu może być osoba fizyczna, osoba prawna oraz jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej, której ustawa przyznaje zdolność prawną, prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową, przy czym Ankieta skierowana jest do osób fizycznych.

§ 1.6.

„RODO” oznacza Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.

§ 2. Serwis

§ 2.1.

Serwis służy wyłącznie przeprowadzeniu anonimowej Ankiety. Podczas prowadzenia Ankiety nie są pobierane, przetwarzane, administrowane czy też zachowywane jakiekolwiek dane osobowe i inne informacje o Użytkownikach. W szczególności Serwis nie wykorzystuje plików cookies własnych oraz należących do zewnętrznych podmiotów w tym Użytkowników.

§ 2.2.

Serwis świadczy usługi drogą internetową.

§ 2.3.

Możliwe jest wystąpienie przerw i zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu, wprowadzaniu ograniczeń w dostępie do Serwisu, jak również zamknięcie Serwisu bez uprzedniego zawiadomienia Użytkowników.

§ 2.4.

Działanie Serwisu podlega prawu polskiemu. Wszelkie spory związane z korzystaniem z Serwisu rozstrzygane będą przez sądy polskie.

§ 3. Warunki techniczne korzystania z Serwisu

§ 3.1.

Do korzystania z Serwisu niezbędne jest posiadanie urządzenia elektronicznego, takiego jak komputer, telefon, tablet lub inne, wyposażonego w możliwie aktualną przeglądarkę internetową. Serwis nie ponosi odpowiedzialności jeżeli urządzenie Użytkownika nie jest w stanie prawidłowo emitować treści.

§ 3.2.

Dostęp do niektórych funkcji Serwisu może być uzależniony od instalacji dodatkowych wtyczek zewnętrznych takich jak Flash, Silverlight, Java i innych.

§ 3.3.

Dostęp do Serwisu lub niektórych części/funkcji Serwisu może być uzależniony od konieczności posiadania konta w Serwisie lub usłudze zewnętrznej (np. Facebook, LinkedIn, konto e-mail).

§ 3.4.

Serwis może wyświetlać reklamy. Serwis nie ponosi odpowiedzialności za treść wyświetlanych reklam.

§ 4. Prawo autorskie

§ 4.1.

Wszelkie treści i utwory opublikowane w ramach Serwisu podlegają ochronie prawnoautorskiej, w szczególności w zakresie: artykułów, wykorzystanych zdjęć i filmów. Prawa autorskie przysługują Serwisowi lub twórcom lub osobom posiadającym autorskie prawa majątkowe do danych utworów w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych .

§ 4.2.

Zabronione jest kopiowanie i rozpowszechnianie treści i utworów opublikowanych w ramach Serwisu w zakresie przekraczającym tzw. dozwolony użytek w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§ 4.3.

Dozwolone jest linkowanie bezpośrednio do Serwisu lub treści i utworów zamieszczonych w Serwisie.

§ 5. Pliki cookies

§ 5.1.

Serwis wykorzystuje pliki cookies własne oraz należące do zewnętrznych podmiotów zgodnie z przepisami ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 5.2.

Pliki cookies gromadzone w ramach Serwisu wykorzystywane są w realizowaniu celów funkcjonalnych witryny dla wygody Użytkownika, pomagają również w realizowaniu celów statystycznych, reklamowych i społecznościowych.

§ 5.3.

Użytkownik w każdej chwili może wyłączyć lub ograniczyć warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej.

§ 6. Prawa i obowiązki Użytkownika

§ 6.1.

Korzystający z serwisu Użytkownicy zobowiązani są do przestrzegania niniejszego Regulaminu oraz przepisów polskiego prawa.

§ 6.2.

Użytkownik zobowiązuje się do powstrzymania od wszelkich praktyk, które mogłyby zakłócić prawidłowe funkcjonowania Serwisu.

§ 6.3.

Zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników zostały określone w Polityce Prywatności.

§ 7. Postanowienia końcowe

§ 7.1.

Regulamin Serwisu dostępny jest dla wszystkich Użytkowników pod adresem http://appgreego.com/terms-and-conditions.

§ 7.2.

Niniejszy regulamin zaczyna obowiązywać z chwilą ogłoszenia go w serwisie.

§ 7.3.

Data ostatniej aktualizacji regulaminu: 20 grudnia 2018 roku.

§ 7.4.

Korzystanie z Serwisu przez Użytkownika jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 7.5.

Prawem właściwym dla wszelkich stosunków prawnych wynikających z niniejszego Regulaminu jest prawo polskie. Spory rozstrzygane będą przez polskie sądy właściwe dla danej sprawy.

§ 7.6.

W kwestiach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują przepisy polskiego prawa, w szczególności kodeksu cywilnego i innych ustaw.